0

Reklamační řád

Reklamační řád e-shopu SvětKoberců.cz

Pokud budete chtít reklamovat nějaké zboží zakoupené na www.svetkobercu.cz, pro rychlejší vyřízení reklamace doporučujeme přiložit kopii dokladu o koupi (faktura) + reklamační list a to vše nám zaslat na email: jitkakv60@gmail.com

Reklamaci přijmeme a budeme se snažit ji vyřešit k Vaší spokojenosti. 

Do 5-ti pracovních dní Vám budou zaslány informace o dalším postupu (adresa, kam zašlete reklamované zboží).
Zašlete zboží na určenou adresu spolu s kopií písemné reklamace. Zboží zasílejte v odpovídajícím obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, jinak neručíme za případné mechanické poškození při přepravě zboží do sídla naší provozovny. Při osobním podání reklamace je nutné zboží předat v odpovídajícím obalu zajišťující bezpečný transport. V opačném případě prodávající neručí za případné mechanické poškození při přepravě zboží.

Neoprávněná reklamace zboží

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupujícím, kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzujete, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

  • přiměřeným snížením kupní ceny

Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět. V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží používejte odpovídající obaly, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Přesto i v případě poškození nese plnou odpovědnost kupující a na jeho náklady bude poškozené zboží zasláno zpět, jelikož reklamace na základě mechanického poškození není uznatelná. Zásilka by měla být pojištěna.


Při uplatňování reklamace dodržujte následující chronologický postup:
  • Vyplňte reklamační list
  • Vytvořte kopii fakrury/ dokladu
  • Odešlete nám tyto dokumenty na email:  reklamace@svetkobercu.cz.
  • My se Vám ozveme.

V případě neoprávněné reklamce bude kupujícímu (reklamujícímu) účtován manipulační poplatek 500Kč. Manipulační poplatek zahrnuje náklady na dopravu, manipulaci a náklady na uskladnění reklamovaného zboží.

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.5.2015.